Список робіт

 

С П И С О К
наукових та навчально-методичних праць доцента
кафедри економічної та соціальної географії і методики викладання географії М.Л.Сажнєва
№ пп Назва Вихідні данні Обсяг (стор.) Співавтори
1 2 3 4 5
Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації
1 Экономико-географическое обоснование развития рекреационного хозяйства в Украинском Приазовье Проблемы раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Українського Приазов´я і суміжних територій. Тези доповідей МДПІ. Мелітополь, РВР 1995 пр. №12 від 29.09.1995, с.77-79 2 Сажнева Н.М.
2 Проблеми рекреаційного розвитку Кримського Приазов’я в умовах ринкової економіки Педвуз сьогодні: стан і перспективи навчання і науки. Матеріали ювілейної науково-методичної конференції, присвяченої 65-й річниці з дня заснування МДПІ частина І. Мелітополь, 1995 3
Сажнева Н. М., Якушин Л.М., Буданова Л.А.
3 Чинники формування і розвитку територіальних форм організації приморської рекреаційної діяльності Суспільно-географічний комплекс Півдня України: теорія, практика. Випуск І 1997 (збірник статей) Мелітополь (I B 7763-83-96-x), с.44-55 11
Сажнева Н.М., Орловська Т.О., Арабаджи О.С.
4 Екологічні проблеми і можливі шляхи їх вирішення Суспільно-географічний комплекс Півдня України: теорія, практика. Випуск І 1997 (збірник статей) Мелітополь (I B 7763-83-96-x), с.235-237 3
5 Изучение экологических проблем современности в географических дисциплинах Непрерывность развития профессионально-творческих способностей учащихся и студентов в системе образования: Материалы международной научно-методической конференции: 25-27 мая 1997 Киев-Мелитополь 3
6 Эколого-социально состояние южных районов Запорожской области Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського «Сучасна географія та навколишнє природне середовище», 1999, с.87-88. Фахове видання 2
7 Новые подходы к экологии урбанизованной среды Экология городов и рекреационных зон : материалы международной научно-практической конференции- Одесса, июнь 1998, с.120-124 4
8 Рекреаційні мікросистеми Запорізького Приазов´я та їх значення в життєдіяльності населення Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Географія і сучасність” випуск 2, 1999, с.138-141 Фахове видання 4
9 Особенности развития и структура междупоселенческих связей в индустриально-рекреационных районах (на примере Мелитопольского района) Збірник наукових праць педагогічного факультету Масоріковського університету (Чехія) – “Geografie XI. Část A.” Brno, 1999, с.207-209 2
10 Міжнародний досвід у реформуванні взаємовідносин між містом та сільською місцевістю та його значимість для України Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Географія і сучасність” випуск 3, 2000 Фахове видання 6
11 Динамика экономического развития сельского хозяйства Географічні проблеми розвитку півдня України В ХХІ столітті: Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету , 2000, с.38-42 4
12 Нові тенденції в поляризації розвитку демографічних функцій міст і сільських місцевостей в сучасних умовах Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Географія і сучасність”, випуск 4, 2000 Фахове видання 5
Загородній В.В.
13 Особливості розвитку харчової промисловості в системі “місто-сільська місцевість” Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.. М.Коцюбинського. Серія: Географія. Вип. 2, 2001, с.136-143 Фахове видання 7
14 Територіальна організація приморських міських і сільських курортних територій Запорізького Приазов´я Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова “Географія і сучасність” випуск 5, 2001, с.204-212 Фахове видання 8 Сажнева Н.М.
15 Мікрорегіональні дослідження суспільно-територіальних спільностей Динаміка наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, том 9. Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ – Черкаси. 2002, с. 36-38 2
Васильковська О.С., Чіпко А.М. Заморіна Н.В., Наумец Т.І., Костін Т.В.
Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації
16 Методичні аспекти соціологічних досліджень геоурбаністичних та георуральних територій. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій : Матеріали науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2003 року). – Мелітополь, 2003, с.63-65 2
М.Л. Сажнев, М.Л. Сажнева, І.Ю. Леженкина
17 Соціологічні дослідження геоурбаністичних та георуральних територій. Збірник статей національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова “Науковий часопис. Географія і сучасність” серія 4, випуск 10, 2003, с. 220-226 Фахове видання 6
18 Формирование и развитие рекреационного хозяйства на Азовском Побережье Крыма Геополитические и егорафические проблемы Крыма в многовекторном измерении Украины: Материалы Международой научной конференции, посв. 70-летию географического факультета (Сімферополь, 20-22 мая 2004 года). – Симферополь, 2004, с.51-52 2
Н.М.Сажнева, И.А.Арсенено
19 Прип”ять. Соціально-екологічні фактори радіаційного забруднення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник / Відп.ред. В.К.Хільчевський. – К.:ВГЛ «Обрії», 2004. – Том 6. – с.319-323 6
20 Новітні технології та джерела інформації в сучасній картографії. Вплив інформаційного суспільства на особливості підготовки вчителів географії. (картографія та геоінформатика). Наука і освіта 2004: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. . 10-25 лютого. Т.57 географія та геологія. – Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2004, с.30-32 3
Сажнєва Н.М., О. П. Корнев, О. С. Кочубей
21 Екологічні мережі у світлі суспільно-економічного розвитку України Збірник статей національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова “Науковий часопис. Географія і сучасність” серія 4, випуск 13, 2005, с. 177-182 Фахове видання 5
22 Соціально-економічні наслідки техногенних катастроф Науковий часопис. Географія і сучасність: Зб. статей національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 4, випуск 15, 2006.-С. 148-152 Фахове видання 5
23 Можливі шляхи вирішення енергетичних проблем України Науковий часопис. Географія і сучасність: Зб. статей національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, серія 4, випуск 16, 2006. – С. 271-274 Фахове видання 4
24 Тенденції розвитку приморських курортних територій Науковий часопис. Географія і сучасність: Зб. статей національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова . – Серія 4, випуск 1. – 2007. – С. 199-203 Фахове видання 4
Орловська Т.О.
25 Значення географії у формуванні компетентності саморозвитку учнів з метою збалансованості ринку праці педагогічних кадрів Географічні аспекти формування збалансованого ринку праці педагогічних кадрів в Україні: Матер. наук.-практ. конф. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 56-60. 4 Сажнєва Н.М.
26 Тенденції розвитку приморських курортних територій Географія і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова.– К., 2007. – Вип. 18. – С. 199-203. Фахове видання 5
Орловська Т.О.
27 Передумови розвитку рекреації в Україні в ХХ столітті Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю від часу утворення Луганської області, 27-29 травня 2008 р. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 151-153. 3
Сажнєва Н.М. Арсененко І.А. Орловська Т.О. Сорокіна Ц.В.
28 Стратегія розвитку рекреації у приморських міста-курортах (на прикладі міста-курорта “Бердянськ”) Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць.– К.: ВГЛ Обрій, 2008. – Т. IV. –С. 252-254. 3
Сажнєва Н.М. Арсененко І.А. Орловська Т.О. Сорокіна Ц.В.
29 Використання засобів педагогічної акмеології з метою розвитку творчого потенціалу особистості в галузі художньої освіти Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. – Мелітополь: Видавництво “Сана”, 2008. – Вип. ХХV. – Ч.ІІ. -С. 10-13. Фахове видання 4
Сажнєва Н.М. Арсененко І.А. Сорокіна Ц.В.
30 Чинники формування і розвитку рекреаційних приморських територій України Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії: Зб. наук. праць. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2008. – Вип. 2. – С. 132-136. 5
Сажнєва Н.М. Арсененко І.а. Сорокіна Ц.В.
31 Пріоритетне значення управлінської функції в місцевому самоврядуванні міських і сільських місцевостей Фахове видання Географія і сучасність: зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К, 2009. –Вип. 20. – С.117-120. 5
32 Медико-біологічні функції як складова суспільних функцій рекреації Гуманітарний вісник. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: наук.-теорет. зб., спец. вип.: Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2009. – 226-228. 4
Сажнєва Н.М. Сорокіна Ц.В.
33 Проблемы рекреационного природопользования Экология и геосистемы: сб. науч. статей. – Иваново: Изд-во автотранспортного колледжа, 2009 – Вып. 3.- С. 54-63. 11
Сажнєва Н.М. Орловская Т.А.
34 Оцінка природного потенціалу Запорізької області для розвитку рекреаційної діяльності Конференція. Українська історична географія та історія географії в Україні: матер. міжнар. наук. конф. (7-10 жовтня 2009 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – С. 96-97 2
Арсененко І.А.
35 Вплив твердих битових відходів на екологічну ситуацію в Запорізькій області Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. праць. – Мелітополь, 2010. – С.137-139 2
36 Рекреационные ресурсы как основа формирования рекреационных комплексов пригородных зон Moderni vymoženosti vědy -2010: Materiály V mezinárodni vědecko-praktická konference (27 ledna-05 února 2010 roku) – Dil 14. Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi. Zvěrolěkařstvi:Praha. Publishing House “Education and Science”.2010.- C- 49-50 2
Сорокина Ц.В. Байтеряков О.З.
37 Культурно-исторические объекты, определяющие локализацию рекреационных потоков в Европейском Средиземноморье Экология. Образование. Туризм: сб. науч. ст. – Вып.1. Иваново: Издательство ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 43-50 8
Сорокина Ц.В, Хрущ Ю.Н.
38 Исторические вехи развития туризма в мире и в Украине Конференція. Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VI Міжнародної наукової інтернет-конференції 23 листопада-15 грудня 2010 року. – Мелітополь, МДПУ, 2010 — С. 66-68 3
Сажнев а Н.М. Костева Ю.И.
39 Современные тенденции развития рекреационного туризма в высокоурбанизированных приморских регионах Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: наук. журнал. Серія “географія”. – Сімферополь: таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2010 – Т. 24 (3). –№ 2, Ч. 2. – С. 221-224 Фахове видання 4
40 Значення оцінювання знань, вмінь та навичок за допомогою кредитно-рейтингової системи Соціальні дослідження Запорізького регіону: теорія, практика, методика: монографія; за заг. ред. Н.М. Сажнєвої. – Мелітополь: Люкс, 2011. – С. 128-142 15
Сажнєва Н.М. Байтеряков О.З.Левада О.М. Орловська Т.О.Арсененко І.А. Сорокіна Ц.В.Яковенко Н.В. Левада Д.О.
41 Перспективы развития рекреации в Геническом районе Херсонской области (Украина) Экология. Образование. Туризм: Подготовка кадров. Сб. науч. ст. – Вып.2. Шуя: Издательство ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – С. 164-167 4
Сорокина Ц.В., Орловськая Т.А.
42 Сучасний розвиток дитячої рекреації в Україні Туризм і краєзнавство: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет ім. Г. Сковороди. Зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. С. 330-333. Фахове видання. 4 Сорокина Ц.В.
43 Кластерна модель розвитку суб’єктів туристичної діяльності в Запорізькій області Конференція. Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій” 31 травня.-2.червня 2012 р. м. Бердянськ / Відп. ред. Гудзь М.В. – Бердянськ: БДПУ, 2012 – С.56-58 3
Левада О.М. Сорокіна Ц.В.
44 Организация туристическо-краеведческой внеурочной деятельности младших школьников Конференція. Начальное образование: реалии и перспективы в условиях внедрения стандартов второго поколения / Материалы III Международной научно-практической, конференции 19-21 апреля 2012 г. – ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический університет», 2012. – С. 202-208. 3
Сажнева Н.М. Арсененко И.А. Сорокина Ц.В.
45 Учреждения культуры и искусства: их значение для развития туристко- экскурсионной деятельности в Запорожском регионе Украины. Конференція. Экологические, экономические и социально-культурные предпосылки трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе: Международная научно-практическая конференция (22-23 ноября 2012 года) . – Псков, 2012. – С. 28-30. 3
Арсененко И.А. Хижук Р.В.
46 Сучасний стан курортологічного комплексу України Конференція. Україна: географія цілей та можливостей. Зб. Наук. Праць. – Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Том. ІІ. – С.237-239 3
Арсененко І. Левада О. Сорокіна Ц.
47 Еколого енергетичний баланс гармонійного розвитку природи та суспільства Конференція. Формирование экологической культуры и середа обитания на территории урбоэкосистем: сборник материалов Всеросийской научной конференции (г.Шуя, 27-28 сентября 2012 г.). – Шуя: Издательство ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 280с. 3 Колеснік В.О.
48 Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 1, №4/2013. – С. 13-16 21
Арсененко І., Байтеряков О., Левада О., Сорокина Ц., Топалова О.
49 Особливості ринку праці ГІС-фахівців та систем їх підготовки в Україні Конференція. Інформаційний банк і бази даних у підготовці майбутнього вчителя географії: матеріали всеукраїнської інтернет-конференції, м.Умань, 5 квітня 2013 р. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 104 с. 4
50 Геопросторові особливості туристичної діяльності світу на початку ХХІ сторіччя. Фахове видання Туризм і краєзнавство: ДВНЗ (Переяслів-Хмельниький держ. Пед.. університет ім.. Г.Сковороди. Зб. наук. пр. – Переяслів-Хмельницький ФОП Лукашевіч О.М, 2013. – вип. 21, с.404-408 9
Арсененко І.А. Левада О.М. Сорокіна Ц.В.
51 Техногенні катастрофи сучасності: соціально-економічні та екологічні наслідки Конференція. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 27 – 28 лютого 2014 р.) – Переяслав-Хмельницький – 2014. С.35-38 3 Арсененко І.
52 Вплив глобального потепління на структуру майбутнього розселення України Фахове видання Географія і сучасність: зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4 – географія. – К, 2013. – Вип. (18) 30 – С.126-135 10
Основні навчально-методичні праці
53 Методичні рекомендації до польової практики з топографії Методичні рекомендації до польової практики з топографії, Мелітополь – 2005, 24 С. 24 Л.М.Донченко
54 Методичні рекомендації з курсу «Розміщення продуктивних сил» та регіональна економіка (для самостійної роботи студентів) Методичні рекомендації з курсу «Розміщення продуктивних сил» та регіональна економіка (для самостійної роботи студентів), 2006- 64С. 64 О.А.Леушина
55 Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційна географія» Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційна географія», 2006 — 28 с. 28
Н.М.Сажнева, Л.М.Донченко
56 Польова практика з топографії (лист МОН України № 1.4/18-Г-1435 від 18.06.2008 р.) Навчальний посібник. – Мелітополь: Люкс, 2008. – 97 с. 97
Левада О.М. Сажнєва Н.М.
57 Методичні рекомендації для практичних і самостійних робіт з курсу «Основи промислового виробництва» Методичні рекомендації для практичних і самостійних робіт з курсу «Основи промислового виробництва». – Мелітополь, 2012. – 35 с. 35
Байтеряков О.З.
58 Методичний посібник з дисципліни «Географічні дослідження міст та сільської місцевості» Методичні розробки для практичних робіт з курсу «Географічні дослідження міст та сільської місцевості» /Укладач. к.геогр.н., доц. Сажнєв М.Л. – Мелітополь 2012, – 16с. 16
59 Методичні розробки для практичних робіт з курсу «Геодезія» Методичні розробки для практичних робіт з курсу «Геодезія» /Укладач доц. Сажнев М.Л. – Мелітополь 2012, – 24 с. 24
60 Методичні розробки для практичних робіт з курсу «Географічні інформаційні системи» Методичні розробки для практичних робіт з курсу «Географічні інформаційні системи» /Укладач доц. Сажнєв М.Л. – Мелітополь 2012, – 20с. 20
61 Електронний методичний посібник з дисципліни «Основи промислового господарства»
Методичні рекомендації для практичних і самостійних робіт з курсу «Основи промислового виробництва». – Мелітополь, 2012
Байтеряков О.З.
62 Навчально-методичний посібник з курсу «Географічні інформаційні технології в географії» Навчально-методичний посібник з курсу «Географічні інформаційні технології в географії» /Укладач. к.геогр.н., доц. Сажнєв М.Л. – Мелітополь 2014, – 54с. 54
63
Перспективні напрямки реформування соціально-демографічних функцій мелітопольського суспільно-географічного регіону
6
64 Кадровий науковий потенціал України Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – С.47-51 7 Авраменко Б.
65 Соціально-політичні наслідки російсько-радянської окупації України в 20 сторіччі. «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 14 квіт. 2016 р. – ПереяславХмельницький, 2016. – Вип. 2. – С. 171-174 8
66 Модернізація системи пострадянської вищої освіти та перехід до світової академічної моделі з збереженням компонентів освітнього процесу. “Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні / конференція / Сажнєв М. Модернізація системи пострадянської вищої освіти та перехід до світової академічної моделі зі збереженням компонентів освітнього процесу [Електронний ресурс] / Михайло Сажнєв // Освітні Тренди. Сайт про сучасні тенденції розвитку освіти. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%94%D0%B2.pdf?c6a0f6. 5
К. геогр. н., доцент кафедри
туризму та соціально-економічної
географії М.Л.Сажнєв
Список ЗАВІРЯЮ:
Завідувач кафедри туризму
та соціально-економічної географії,
к. геогр. н., доц. І.А.Арсененко
Секретар Вченої ради Н.В. Тарусова
« _____»_____________2014 р.
Поділитись в:
  •  
  •  
  •  
  •  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *